ons, 2013-02-06 17:43 — T Colling Stattin & Partners informerar Más Amigos medlemmar om att en informativ deklaration ska presenteras av residenta EU-medborgare. Den ska inte förväxlas med inkomstdeklarationen. Den medför i sig inte heller några ytterligare skatter. Avsikten med deklarationen är att få en bättre insyn och kontroll på residentas tillgångar belägna utanför Spanien. En del av dessa tillgångar som till exempel sparande vilka ger ränteintäkter kan betyda inkomster för Spanien. De senare ska ju deklareras i inkomstdeklarationen. Det som ska tas upp i den nya informativa deklarationen är tillgångar i utländska banker och/eller finansinstitut, utländska värdepapper, livförsäkringar och pensionsförsäkringar samt fast egendom belägen i annat land än Spanien.
Skyldigheten att deklarera en tillgång gäller endast om den överstiger ett värde om 50.000 euro. Observera att det är den enskilda tillgången som avses. Om ni har tillgångar i annat EU-land, exempelvis Sverige eller Danmark där ingen enskild tillgång överskrider gränsvärdet så behöver ni inte deklarera även om summan av tillgångarna överstiger gränsvärdet. Deklarationen ska vara presenterad för skattemyndigheten senast den 30 april så det är hög tid för er som är berörda att lämna in deklarationen eller ta kontakt med ditt skatteombud.

Advokat Göran Rise: “Spanien bryter mot Europakonventionen”

När Spanien kräver att skattskyldiga Spaniensvenskar ska rapportera sina tillgångar i utlandet bryter landet mot Europakonventionen.

Av Ola Josefsson  2013 03 12

Den nya lagen skapar oro bland svenskar som är skattskyldiga i Spanien. Dessutom bryter den mot Europakonventionen och strider mot de grundläggande rättigheterna, säger Göran Rise, svensk advokat på Costa del Sol.

I höstas presenterades flera nya lagar i Spanien som skattebrottslagen och informationslagen. Som Svenska Magasinet berättade i förra veckan skärper Spanien kontrollen ytterligare genom att uppmana alla, bolag och individer, som är skatteresidenta i Spanien att rapportera sina tillgångar utanför Spanien på blanketten 720 som endast finns tillgänglig på elektronisk väg på internet.

Rapporten avser tillgångar per den 31 dec 2012 och sista kvartalet 2012. Den skall vara spanska skatteverket tillhanda senast den 30 april 2013.

Redan nu sker ett informationsutbyte mellan de olika ländernas skattemyndigheter. I det aktuella fallet handlar det om en kontrollfunktion för den enskilde svenske medborgaren som är skattskyldig i Spanien.

Missar du väntar repressalier och böter på kanske tiotusentals euro. Dina tillgångar utanför Spanien delas in i tre grupper; bankmedel, värdepapper och fastigheter. Om rapport inte inkommer till spanska skatteverket senast den 30 april riskerar du att per grupp få betala 10,000 euro i straffavgift.

Enligt Göran Rise bryter den nya lagen mot artikel 6:1 i Europakonventionen som säger att det är en grundläggande rättighet att inte ange sig själv för något brott.

– I det aktuella fallet kan det röra sig om att en enskild uppger brott under hot, menar Göran Rise som påminner om att den som inte lämnar in uppgifter före den 30 april riskerar böter på tiotusentals euro.

Det finns ytterligare en sida av saken som går emot Europakonventionen enligt Göran Rise.

– En person som lämnat fel uppgifter och som sedan får böter, ett sådant fall kan inte användas i domstol eftersom ett sådant handlande går tvärs emot artikel 6:1.

Det kan bli långdragna, sega år för dem som väljer att driva ärenden vidare till Europadomstolen. En rejäl uppförsbacke väntar.

– Skulle en person få böter och väljer att överklaga lär det ta tid och kraft.

Advokat Göran Rise är kritisk till länder som stiftar lagar som inte följer Europakonventionen. Det strider mot proportionalitetsprincipen.

– Åtgärder ska stå i rimlig proportion till det intresse det är avsedda att tillgodose.

I allt högre grad blir det tydligt att vi lever i ett övervakningssamhälle som inskränker på den privata sfären. Göran Rise nämner George Orwells bok “1984” som utkom 1949 och handlar om ett samhälle under konstant övervakning av regeringen och med hjärnkontroll av allmänheten. Nu är vi där.

– Ingen vill ha ett övervakningssamhälle. Givetvis ska alla göra rätt för sig och betala skatt. Men ett lands lagstiftning får inte gå hur långt som helst.

Bildtext: “Blanketten 720 finns bara att hämta ner elektronisk väg, dessutom är den komplicerad att fylla i”, säger advokat Göran Rise som menar att Spanien med den nya kontrollagen bryter mot Europakonventionen.

Läs mer här: Ny lag drabbar skatteresidenta som har tillgångar över 50,000 euro i utlandet