Nytt inlägg angående den spanska arvsskatten daterad den 30 september.

”Spansk arvsskatt underkänns av EU-domstolen – slut på diskrimineringen mot bland annat svenskar”

I Spanien har beskattning av arv och gåva skett olika beroende på om mottagaren haft hemvist (residencia) i landet eller inte. Skatten har varit betydligt strängare för icke residenta.
30.09.2014

Av Göran Rise, advokat om medlem av Ilustre Colegio de Abogados de Málaga och Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokafirman Göran Rise, Málaga, Spanien

Under drygt 20 år har Spanien, genom högre skatteuttag, diskriminerat icke residenta mottagare av arv – till exempel arvingar bosatta i Sverige som har ärvt en fastighet på Costa del Sol av sina föräldrar.

EU-domstolen har nu i dom 2014-09-03 – mål C-127/12 – underkänt Spaniens straffskatt av icke residenta mottagare. Spaniens argument för det rättvisa med skatten har lämnats utan avseende i domen.

Spanien har enligt domstolen åsidosatt sina skyldigheter och kränkt gällande fördrag om Europeiska unionens funktionssätt och EES-avtalet. Dessa avtal påtecknades av Spanien redan 1992.

Den spanska diskrimineringen av icke residenta kommer nu att kosta den spanska staten betydande belopp, då dessa ”straffade” och diskriminerade nu får rätten till återbetalning av merskatten.

Arvsskatten/gåvoskatten preskriberas i Spanien normalt efter 4,5 år. Innebörden härav är att den straffskatt som betalats efter 2009 skall återbetalas.

Vad gäller den skatt, som betalats före 2009, kommer även denna skatt sannolikt att kunna återbetalas.

Det är därför viktigt att de personer, som ärvt eller mottagit gåva och som icke hade hemvist i Spanien, nu snarast möjligt vänder sig till sin advokat för att begära återbäring.

Närmare upplysningar om reglerna och på vilket sätt återbäring skall ske kommer Skatteverket i Spanien att utforma.

Spaniaposten har i sin septemberutgåva följande artikel.

EU-dom gör det billigare att ärva.
De spanska arv och gåvolagar överensstämmer inte med EU: s lagstiftning. Det är fastslaget i ett beslut av Europeiska domstolen den 4 september. Revisionsrätten anser att den spanska lagstiftningen diskriminerar utlänningar som inte är bosatta i Spanien, som ärver t.ex. egendom i Spanien. Beslutet gör det billigare att ärva egendom i Spanien. Arvsskatt som ska införas kommer att bli lägre.

Europadomstolen anser att skattemässiga förmåner som landets medborgare har i vissa autonoma regioner utgör en kränkning av principen om fri rörlighet för kapital inskriven i EU:s fördrag. Domstolen beordrar Spanien att återbetala de pengar landet har krävt för mycket i arvsskatt.

Domen är ett resultat av överklaganden från Europeiska kommissionen, som två gånger har begärt att Spanien ska ändra den nationella lagstiftningen. PSOE.s regeringchef Jose Luis Rodriguez Zapatero ignorerade framställningar under 2010 och 2011, och därmed började Europeiska kommissionen rättsliga förfaranden mot Spanien i mars 2012.

Den spanska lagstiftningen ger autonoma regioner rätt att hantera arvsskatt och skatt på gåvor. Problemet för EU är att utlänningar som är bosatta i Spanien måste betala en högre arvsskatt än inhemska medborgare.

Spanien har ingen möjlighet att överklaga domen och om lagen om arv och gåvor inte förändras, kommer den spanska regeringen att bötfällas.