Inför valet den 19 september är intresset stort bland svenskar i Spanien. Vilket parti ska vi rösta på? Den enskilda fråga som berör ”Spaniensvenskar” mest är SINK-skatten – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Svenska Magasinet har låtit ställa två frågor till samtliga riksdagspartier:
1) Vill ert parti förändra skatteavtalet så att beskattning endast sker i hemvistlandet, enligt OECD:s modellavtal?
2) Vill ert parti verka för att diskrimineringen av svenskar i Spanien upphör? Svenskar som exempelvis bor i Frankrike eller Portugal betalar ingen SINK-skatt.

Håkan Larsson
Politiskt sakkunnig på Kristdemokraternas riksdagskansli
1) Ja! Vi ser positivt på en översyn av skatteavtalet mellan Sverige och Spanien enligt OECD:s modellavtal.
2) Ja! Sverige har idag ett inkomstskatteavtal med ett 80-tal länder. Det finns ingen anledning att svenskar boende i Spanien skall vara ett undantag.

Joakim Aspeheim
Centerpartiet – Alliansens gröna röst
1) Ja. Den kompromiss som dubbelbeskattningsavtalet med Spanien innebär bör ifrågasättas. Nuvarande ordning gynnar inte gällande normer inom EU vad gäller de grundläggande rättigheterna till fri rörlighet. Dessutom upplevs skatteavtalet som orättvist, inte minst för pensionärer med låga inkomster. Centerpartiet kommer att fortsätta att verka för en översyn av skattesituationen för svenska pensionärer bosatta i EU.
2) Ja. Vår politik utgår från att främja fri rörlighet och jämlik behandling för svenska pensionärer varthän de väljer att bosätta sig inom EU.

Henrik Hedberg
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
1) Sverige har ett beskattningsavtal med Spanien. Det skiljer sig från OECD:s modellavtal men inte mycket. Vi är medvetna om likviditetsproblematiken som uppstått för utlandssvenskar i Spanien och det pågår kontakter mellan Sverige och Spanien för att försöka komma till en lösning med problematiken.
2) Vi är medvetna om den likviditetsproblematik som utlandssvenskar som bor i Spanien har. Att hävda att svensk skattelagstiftning diskriminerar utlandssvenskar är en överdrift. Alla utlandssvenskar kan, som alternativ till SINK-skatten, välja att låta sig beskattas i Sverige. För många utlandssvenskar är detta alternativ förmånligt i och med Alliansens tre förhöjda grundavdrag och det förenklade jobbskatteavdraget som är riktat mot personer som är över 65 år.

Folkpartiet
Charlotte Tarschys
Politisk sekreterare (fp)
1) SINK skatten, eller den särskilda inkomstskatten för utlandsboende svenskar, bygger på en internationell princip inom skattelagstiftningen att inkomster får beskattas i de land där de genererats. Vad det gäller pensioner så är det svenska pensionssystemet också utformat med hänsyn tagen till att skatt ska betalas på pensionen när den väl betalas ut. Därför kan det vara rimligt att viss skatt betalas på pensionen även i de fall då mottagaren inte längre bor i Sverige. Folkpartiet anser att själva nivån på skatten bör analyseras tillsammans med övrig skattepolitik i samband med en eventuell framtida skatteöversyn som folkpartiet gärna får till stånd.
2) Det är ett problem att svenskar i Spanien behöver ligga ute med skatten för båda länderna samtidigt. Även om de sedan får tillbaka skatt är detta något som Folkpartiet ser allvarligt på vi hoppas och arbetar för att Spanien ska sälla sig till övriga länders skatteprinciper. Däremot stämmer det inte att svenskar i Frankrike och Portugal inte betalar SINK, men de slipper ligga ute med två skattebetalningar samtidigt.

Miljöpartiet de Gröna
Anna Linell, Politisk sekreterare, Finans och skattepolitik, Miljöpartiet de Gröna, Riksdagen
1) Miljöpartiet har inga sådana förslag.
2) Miljöpartiet har inga sådana förslag. Dubbelbeskattningsavtalet med Spanien innehåller – som alla skatteavtal – vissa kompromisser som är ett resultat av att de avtalsslutande staterna har olika utgångspunkter och gjort olika prioriteringar vid avtalsförhandlingen. Sverige hävdar av både ekonomiska och principiella skäl rätten att beskatta pensioner som intjänats i Sverige och utbetalas från Sverige till mottagare i andra länder. Vanligen leder detta till att beskattningen i de andra länderna sätts ned i motsvarande mån. Spanien accepterade emellertid inte denna ordning utan insisterade på att få den primära beskattningsrätten till pensionerna. Som en eftergift gick Sverige med på att medge avräkning av den spanska skatten från den svenska skatten, dvs. omvänd avräkning. Vi har förståelse för att nuvarande ordning kan upplevas som krånglig och dessutom vara besvärlig för pensionärer med låga inkomster. Det är dock resultatet av den kompromiss som länderna nådde fram till när det gällde beskattningsrätten till bl.a. pensioner, och Sverige kan inte ensidigt göra någon ändring i nuvarande skatteavtal.

Socialdemokraterna
Eva Lindau, Politisk sekreterare/Enkätansvarig, Socialdemokratiska riksdagskansliet, Riksdagen
1) Om två stater beskattar samma person för en och samma inkomst – och den slutliga skatten överstiger den skatt som tas på inkomst i den stat som har den högsta skattenivån – uppstår internationell dubbelbeskattning. Genom bilaterala eller multilaterala skatteavtal försöker länderna undvika dubbelbeskattning. Den svenska staten kan inte ensidigt ändra på skatteavtal. Men genom avtalen kan vi förhindra dubbelbeskattning, då de avtalsslutande staterna ömsesidigt avstår från sina skatteanspråk.
2) Dubbelbeskattningsavtalet med Spanien innehåller – som alla avtal – vissa kompromisser. Sverige hävdar av ekonomiska och principiella skäl rätten att beskatta pensioner som intjänats i Sverige och utbetalas från Sverige till mottagare i andra länder. Vanligen leder det till att beskattningen i de andra länderna sätts ned i motsvarande mån. Spanien accepterade dock inte detta vid förhandlingarna, utan insisterade på att få primär beskattningsrätt till pensionerna. Sverige gick med på en avräkning av den spanska skatten från den svenska skatten. Resultatet är alltså en kompromiss. Sverige kan inte ensidigt göra en ändring i nuvarande skatteavtal. Vi Socialdemokrater har samma uppfattning som den borgerliga majoriteten i denna fråga.
Se vidare skatteutskottets enhälliga betänkande 2009/10:SkU26 på Riksdagens hemsida.

Vänsterpartiet
Hanna Löfqvist, Vänsterpartiets riksdagskansli
1) Se svar på fråga 2.
2) Dubbelbeskattningsavtalet med Spanien innehåller, liksom alla skatteavtal, vissa kompromisser som är ett resultat av att de avtalsslutande staterna har olika utgångspunkter och gjort olika prioriteringar vid avtalsförhandlingen.
Sverige hävdar av både ekonomiska och principiella skäl, rätten att beskatta pensioner som intjänats i Sverige och utbetalas från Sverige till mottagare i andra länder. Vanligen leder detta till att beskattningen i de andra länderna sätts ned i motsvarande mån. Spanien accepterade emellertid inte denna ordning utan insisterade på att få den primära beskattningsrätten till pensionerna. Som en
eftergift gick Sverige med på att medge avräkning av den spanska skatten från den svenska skatten.
Sverige kan inte ensidigt ändra skatteavtal, och vid en ny förhandling om skatteavtalets innehåll kan även bestämmelser på andra områden (som Sverige inte vill ändra på) bli föremål för diskussion.
Ett enigt skatteutskott i riksdagen har ställt sig bakom ett ställningstagande enligt ovan, och Vänsterpartiet har ingen annan uppfattning.

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv: